1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu na internetových stránkách Inspirace v bydlení (dále jen Internetové stránky), které provozuje Lucie Cermanová, IČO: 01518976, vydal Městský úřad Semily, Obecní živnostenský úřad č. j. ŽÚ/608/13 (dále Provozovatel). Jsou platné pro všechny čtenáře těchto Internetových stránek a účastníky soutěže.

2. Podmínky využívání Internetových stránek

Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek upravuje podmínky využívání internetových stránek Provozovatele. Uživatel, který navštíví Internetové stránky provozovatele, je povinen se seznámit těmito Všeobecnými podmínkami. Jestliže Uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, je povinen bez prodlení Internetové stránky opustit. Pokud nadále tyto Internetové stránky jakkoliv využívá, vyjadřuje s nimi Uživatel bezpodmínečný souhlas.

a) Na internetové stránky není pro běžného uživatele Internetových stránek nutná registrace.
b) Pokud se uživatel rozhodne registrovat, je požadováno uživatelské jméno a heslo. Heslo se ukládá v zašifrované podobě a Provozovatel k němu nemá přístup. Registrací si uživatel Internetových stránek (dále jen Uživatel) usnadňuje přispívání v diskusích pod články. To lze řešit i označením požadavku na uložení těchto údajů přímo u komentáře.
c) Provozovatel může měnit pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky.
d) Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo také zrušit přístup Uživatele k Internetové stránce v případě, že registrovaný Uživatel poruší při využívání Internetové stránky tyto podmínky, pravidla soutěže nebo právní předpisy.

3. Autorská práva

Provozovatel je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském držitelem autorských práv nebo oprávněným uživatelem všech součástí těchto Internetových stránek. Tato práva se týkají všech textových a obrazových složek.

4. Obsah Internetových stránek

Provozovatel neodpovídá za žádný obsah, který nemůže ovlivnit (především reklamní bannery, komentáře a podobně). Zároveň neodpovídá za obsah stránek, na které odkazuje. Provozovatel má právo kdykoliv odstranit jakoukoliv součást obsahu, pokud nebylo písemně ujednáno jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah zveřejněných informací, jestliže zjistí, že jsou pokud je v rozporu s dobrými mravy, právním řádem České republiky, porušují práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu osobních údajů.

Provozovatel není zodpovědný za dostupnost, funkčnost, přesnost a věcnou správnost veškerého obsahu, který je uveřejněn na Internetových stránkách. Všechny informace, které se týkají zdraví jsou pouze informativního charakteru. Výživová doporučení a prospěšnost pro organismus je proto třeba konzultovat s příslušným lékařem. Provozovatel nenese v tomto smyslu žádnou odpovědnost.

5. Povinnosti Uživatele při užívání Internetových stránek

a) Uživatel se zavazuje, že bude při využívání Internetových stránek vždy jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zároveň se bude řídit platnými právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno a ani práva Provozovatele a ostatních Uživatelů. Uživatel bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy.

b) Uživatel nesmí na Internetových stránkách zveřejňovat texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky. To se týká hlavně podněcování nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině, k hanobení národa, etnické skupiny nebo rasy a nesmí uveřejňovat nic, na co nemá autorská práva. Uživatel nemá právo bez souhlasu Provozovatele zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu nebo technických parametrů Internetových stránek.

c) Uživatel nesmí využívat Internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv, hoaxů a ani nesmí odkazovat na stránky, které nejsou v souladu se zákony České republiky.

d) Uživatel nesmí jakkoliv poškozovat Internetové stránky, ať už viry, nebezpečnými programy a nebude se snažit dostávat na cizí účty uživatelů.

e) V komentářích se bude Uživatel řídit dobrými mravy a zákony České republiky.

f) Při porušení těchto podmínek může Provozovatel znemožnit Uživateli přístup na Internetové stránky a odstranit vše, co způsobilo toto porušení.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud Uživatel poskytne Provozovateli své osobní údaje v souvislosti s využitím služeb Provozovatele – vyplněním a odesláním registračního formuláře na Internetových stránkách, poskytnutím svých osobních údajů v rámci soutěže, případně dalších aktivit, činí tak dobrovolně a může svolení kdykoliv odvolat. Detailně řeší osobní údaje dokument Zásady ochrany osobních údajů.

7. Souhlas s užitím příspěvků

Pokud Uživatel umístí na Internetové stránky v elektronické podobě jakékoliv materiály, které jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (ať už autorské texty nebo fotografie a podobně), uděluje Provozovateli svolení k využití – bezplatnému a časově neomezenému. Zároveň uděluje svolení k využití těchto příspěvků k propagačním a marketingovým účelům a dále také uděluje svolení na poskytnutí výše uvedených oprávnění k příspěvkům třetí osobě. Umístěním na Internetové stránky Uživatel potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva (viz výše) a nebrání v tom žádná práva jiné osoby. Pokud se ukáže, že příspěvky jsou v rozporu s povinnostmi uvedenými v bodě 5, vyhrazuje si Provozovatel příspěvky nevyužít a odstranit je z Internetových stránek. Při nepravdivém prohlášení Uživatele je Provozovatel oprávněn po něm požadovat náhradu veškeré škody a nákladů tímto způsobených.

8. Pravidla pořádání soutěží

a) Soutěže se mohou účastnit pouze osoby s adresou doručení na území ČR.
b) Pokud není výslovně uvedeno jinak, lze na jednu osobu a e-mail soutěžit pouze 1x v každé soutěži. Opakované adresy nebudou do soutěže zahrnuty.
c) Slosovány budou pouze správné odpovědi.
d) Výherci budou uveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na stránce soutěže.
e) Pokud při vylosování výherce nebude známa adresa, bude požádán o doplnění.
f) Pokud do 14 dnů výherce nedodá údaje, bude vylosován náhradní výherce.
g) Pokud si výherce nepřevezme doručenou výhru nebo si ji následně nevyzvedne na poště a výhra se vrátí zpět, ztrácí na ni nárok.
h) Zaslané kontaktní údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Toto se netýká výherců, jejichž adresa bude zaslána sponzorovi soutěže k odeslání výhry a následně budou podklady předány i dopravci.
ch) Termín doručení výhry není pevně stanoven a ve většině případů závisí na postupech sponzora soutěže, který výhry zasílá. Pokud uplyne relativně dlouhá doba od vyhlášení výhry, která nebyla ještě doručena, obracejte se s dotazy na e-mailovou adresu lucie@inspiracevbydleni.cz.
i) Na výhru není žádný právní nárok.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 9. července 2020. Všeobecné podmínky může Provozovatel kdykoliv doplnit nebo změnit. Změnu oznámí na Internetových stránkách. Souhlas se zněním Všeobecných podmínek vyjadřuje Uživatel tím, že je bude dále využívat.